Giáo trình – Sách chuyên khảo

STT Tên sách Loại Tác giả Nơi xuất bản Năm xuất bản
1 Cơ sở Di truyền học phân tử và Tế bào Giáo trình Đinh Đoàn Long và Đỗ Lê Thăng NXB  Đại học Quốc gia Hà Nội 2009
2 Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut Giáo trình Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Thị Việt Hà NXB  Giáo dục 2011
3 Vi sinh vật học, Tập II Giáo trình Nguyễn Lân Dũng, Bùi Thị Vệt Hà, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty, Phạm Thành Hổ, Lê Văn Hiệp, Chung Chí Thành, Lê Thị Hòa NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội 2012
4 Hóa sinh học thực nghiệm Giáo trình Phan Tuấn Nghĩa NXB Giáo dục  2012
5 HIV và protease của HIV Sách chuyên khảo Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Loan NXB KHTN và Công nghệ 2013
6 Chapter 4: Acute and Chronic Exercise in Animal Models
From book “Exercise for Cardiovascular Disease Prevention and Treatment: From Molecular to Clinical, Part 1” 
Chương trong sách chuyên khảo Vu Thi Thu, Hyoung Kyu Kim, Jin Han Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer 2017