Hỗ trợ đào tạo

   Ngoài chức năng nhiệm vụ chính là Nghiên cứu khoa học – công nghệ, tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein còn hỗ trợ và tham gia các hoạt động đào tạo như sau:

  • Hỗ trợ đào tạo cử nhân và tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các cơ quan khoa học trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Thực hiện các khóa bồi dưỡng kiến thức về sinh học phân tử và công nghệ sinh học cho các đơn vị khác trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về công nghệ enzym, protein và các lĩnh vực liên quan.