PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ ENZYM VÀ PROTEIN ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐẠT CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

Ngày 19/6/2020, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC), thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp chứng chỉ công nhận phù hợp các tiêu chuẩn của ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thử nghiệm trong lĩnh vực Sinh học, mã số VLAT-1.0230.

Việc PTNTĐCNEP được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là một trong những nhiệm vụ mà đơn vị đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Việc này giúp cho PTNTĐCNEP bảo đảm cung cấp các kết quả thử nghiệm chính xác, tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng thử nghiệm và phát triển dịch vụ tại đơn vị. Đây không chỉ là niềm khích lệ lớn lao đối với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của PTNTĐCNEP, đồng thời còn góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín, chất lượng của các hoạt động chuyên môn trong PTNTĐCNEP.

Chứng chỉ công nhận phù hợp các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của AOSC cho PTNTĐCNEP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *