Ban Giám đốc hiện tại

Giám đốc

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Tel Office: (84)24 3557 9254

E-mail: huy_nq@hus.edu.vn/ huynq17@gmail.com

 

Phó Giám đốc

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Tel Office: (84)24 3557 9254

E-mail: vananhbiolab@gmail.com

 

Ban Giám đốc qua các thời kỳ

2014 – 2021 Giám đốc: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2008 – 2014 Giám đốc: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

2003 – 2008 Dự án: Xây dựng phòng thí nghiệm và mua sắm thiết bị

Chủ nhiệm Dự án: PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.