Chuyển giao công nghệ

Bao gồm:

  • Chuyển giao công nghệ sản xuất bào tử các vi khuẩn Bacillus.
  • Chuyển giao quy trình xét nghiệm một số gen bệnh máu.
  • Chuyển giao quy trình định danh một số loài vi khuẩn bằng kỹ thuật gen.
  • Các hợp đồng thực hiện:

+ Hợp đồng số 01/2011/CGCN ký ngày 19/5/2011 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về chuyển giao công nghệ sản xuất bào tử các vi khuẩn Bacillus.

+ Hợp đồng số 01/KLEPT-ANABIO/2012 ký ngày 09/01/2012 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về đào tạo và chuyển giao quy trình định danh một số loài vi khuẩn bằng kỹ nghệ gen.

+ Hợp đồng số 02/KLEPT-HHTMTW/2012 ký ngày 20/2/2012 giữa Viện Huyết học truyền máu Trung Ương và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về đào tạo các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản và chuyển giao quy trình xét nghiệm một số gen bệnh máu.

+ Hợp đồng số 01/CGCN/2017 ký ngày 26/10/2017 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất 04 bộ kit tách chiết DNA/RNA từ tiêu bản cố định mô ung thư.

+ Hợp đồng số 02/CGCN/2017 ký ngày 10/111/2017 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất bộ kit phát hiện và định lượng đột biến gen ty thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *