Specialized Units

Specialized Units Enzymology and Bioassays Unit

19/04/2021 1306 Lượt xem

Address: Room 239-240, T8 Block – VNU University of Science 334 Nguyen Trai, Thanhxuan, Hanoi, Viet Nam Tel: (84)24 35690652 ...

Readmore

Specialized Units Department of Enzymes and Biological Activity Analysis

01/03/2021 1214 Lượt xem

Ức chế biểu hiện Dtx3l làm giảm sự hình thành khối u ở gan của chuột thí nghiệm (A) thông qua sự giảm biểu hiện của p-FAK, p-PI3K và ...

Readmore

Specialized Units Genomics Unit

01/03/2021 1209 Lượt xem

Address: Room 241, T8 Block – VNU University of Science 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam Tel: (84) 24 35575492 ...

Readmore

Specialized Units Nano Biology and Application Unit

01/03/2021 827 Lượt xem

Address:  Room 406, T2 Block, Room 441A, T8 Block –  VNU University of Science,  334 Nguyen Trai, Thanh Xuan,  Ha Noi, Vietnam ...

Readmore

Specialized Units Proteomics and Structural Biology Unit

01/03/2021 295 Lượt xem

Address:  Room 340, T8 Block – VNU University of Science 334 Nguyen Trai, Thanhxuan, Hanoi, Viet Nam Tel: (84)- 04-35575495 ...

Readmore

Specialized Units Recombinant Proteins Unit

01/03/2021 381 Lượt xem

Address: Room 339, T8 Block – VNU University of  Science 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan,  Ha Noi, Vietnam Tel: (84)-024-35575494  ...

Readmore