Books – Monographs

No. Books Type Authors Publication place Year
1 Cơ sở Di truyền học phân tử và Tế bào Books Dinh Doan Long and Do Le Thang Vietnam National University Press, Hanoi 2009
2 Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut Books Nguyen Thi Hong Van, Bui Thi Viet Ha Vietnam Education Publishing House 2011
3 Vi sinh vật học, Tập II Books Nguyen Lan Dung, Bui Thi Viet Ha, Nguyen Dinh Quyen, Pham Van Ty, Pham Thanh Ho, Le Van Hiep, Chung Chi Thanh, Le Thi Hoa Science and Technics Publishing House 2012
4 Hóa sinh học thực nghiệm Books Phan Tuan Nghia Vietnam Education Publishing House 2012
5 HIV và protease của HIV Monographs  Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Hong Loan Natural Science and Technology Publishing House 2013
6 Chapter 4: Acute and Chronic Exercise in Animal Models
From book “Exercise for Cardiovascular Disease Prevention and Treatment: From Molecular to Clinical, Part 1” 
Bool chapters Vu Thi Thu, Hyoung Kyu Kim, Jin Han Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer 2017